Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה GodbyDNAProject

תיאור:

מטרת הפרויקט היא לקשר בין שלושת הקווים העיקריים של Godbey בארה"ב לקווי Godbey בבריטניה ומדינות דוברות אנגלית אחרות. כל הזכרים המכונים Godbeys מוזמנים להצטרף.

חברים:

8

שמות נוספים בפרויקט

Goadby, Godbee, Godbey, Godby

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה GodbyDNAProject

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה GodbyDNAProject, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179