Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

(Israel)052 666 72 26

info@igenea.com WhatsApp

פרויקט שם המשפחה Groveman

תיאור:

משפחת גרובמן הגיעה לאחרונה לארה"ב מבסרביה ומאוקראינה. כמה עיירות מולדת היו נובוסליץ וקרסילוב. המשפחה הגיעה במקור מספרד (ספרדים) והיו לוייים (לוי).

חברים:

2

שמות נוספים בפרויקט

Groveman, Groverman, Grovman, Gruvman

הצטרפות לפרויקט שם המשפחה Groveman

אם ברצונכם להצטרף לפרויקט שם המשפחה Groveman, הזמינו כאן את הבדיקה המבוקשת.

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179